Zapalenie wysiękowe

 

Zapalenie wysiękowe surowicze występuje na tle gruźliczym. Wysięk, zwłaszcza rozległy, uciska płuco, ograniczając jego rozprężanie, co może wywołać uczucie duszności. Wysięk wchłania się zwykle całkowicie, pozostawiając często zgrubienia opłucnej.

Odma opłucnowa (pneumothoiax) jest to obecność powietrza w jamie opłucnowej. W jamie tej w warunkach fizjologicznych panuje ciśnienie ujemne (mniejsze od ciśnienia atmosferycznego), dzięki czemu opłucna płucna przylega ściśle do ściennej. Obecność powietrza w jamie opłucnowej ogranicza możliwości rozprężania się płuca w czasie wdechu.

Powietrze może dostać się do jamy opłucnowej przez ściany klatki piersiowej po jej zranieniu lub od strony pęcherzyków płucnych po zniszczeniu lub rozerwaniu opłucnej płucnej.